Wederopbouwplan van Dudok

Na de eerste Wereldoorlog breidde Den Haag zich het sterkst naar het zuidwesten uit, in de richting van Kijkduin. Een en ander vond zijn oorzaak in de annexatie van het tuindersdorp Loosduinen in de vroege jaren twintig. Aan weerszijden van de Laan van Meerdervoort  werd de ene na de anderebuurt gebouwd: Bomen- en  Heesters, Vruchten- en Bloemenbuurten. Het waren de Vinex-locaties van die tijd. En latn het nu juist deze nieuwste uitbreidingen van de stad die ten prooi vielen aan de bouw van het landfront van de Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael. Even ten noordwesten van en evenwijdig aan de Laan van Meerdervoort werd een strook bebouwing van enkele honderden meters breed en kilometers lang gesloopt om hier een tankgracht aan te leggen. 
Architect en stedenbouwkundige Willem Dudok greep de kaalslag in de tankgrachtzone aan om de Bomen- en Bloemenbuurt meer lucht, licht, groen en een betere ontsluiting De aanleg van de Segbroeklaan werd als ontsluitingsweg opgenomen in het Structuurplan van Groot Den Haag uit 1949. 
Nieuw ’s-Gravenhage. Twee herbouwplannen van architect W.M. Dudok. ‘s-Gravenhage 1946.   


Rode Kruis-ziekenhuis

Afbraak voor de tankgracht
(De Stad Geschonden)

Evacuatie voor de aanleg van de Tankgracht

Wederopbouwplan van Dudok voor de tankgrachtzone

Gemeente-secretarie, afdeling bevolkingdienst, Goudenregenstraat 36

Afbraak van de Irisstraat

Afvoer van puin uit de Bomenbuurt. 

Deel van de Tankgracht

RAF-luchtfoto 1944 van de Tankgrachtzone

Widerstandsnest 66 H M

In het Plan West van de gemeentelijke Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (1926) was haaks op de Laan van Meerdervoort een rechte weg naar de duinen geprojecteerd, de huidige De Savornin Lohmanlaan. In het verlengde van deze laan verhief zich een duintop die in de crisisjaren dertig in het kader van de werkverschaffing nog eens extra werd opgehoogd. Drieendertig meter boven N.A.P. vormde 'De Vulkaan' een geschikte locatie voor de plaatsing van een radar.
Al in 1941 stond op 'De Vulkaan' een radarapparaat opgesteld. Dit was vermoedelijk de voorloper van het Mammut-Gerät. In 1943 begon de bouw van de radarbunker type V143 waar het radarscherm zou komen. In april ’44 kon het apparaat gebruikt worden. De verzamelde gegevens werden doorgegeven aan het hoofdkwartier van de Marine Artillerie Abteilung 201 in Wijk aan Zee.
In de nabijheid van de V143 lagen twee manschappenverblijven, respectievelijk van de types M151 en 656. Daarnaast lagen in de omgeving nog bunkers met een ondersteunende functie, zoals wc’s, sauna en een kantine.
De kust werd verdedigd door middel van een bunker type 625. Daarnaast lag in de nabijheid van deze bunker nog een open geschutsemplacement.
Verder bestond het complex uit enkele tobruks en woonschuilplaatsen (types 501 en 502), die aangesloten waren op een gangenstelsel van ruim 70 meter.
Er is bovengronds weinig terug te vinden van de stelling. Stichting Atlantikwallmuseum Scheveningen geeft in het gangenstelsel rondleidingen. Tevens wordt het gangenstelsel en een bunker (type 501) gebruikt als vleermuisoverwinterplaats. De Vulkaan is nu vooral een vogelspot plek.


Widerstandsnest 66 H M - Mammutgerät Kijkduin

+Rode+Kruis-ziekenhuis+ +Afbraak+voor+de+tankgracht+%0D%0A%28De+Stad +Evacuatie+voor+de+aanleg+van+de +Wederopbouwplan+van+Dudok+voor+de +Gemeente-secretarie%2C+afdeling +Afbraak+van+de+Irisstraat++ +Afvoer+van+puin+uit+de +Deel+van+de+Tankgracht++ +RAF-luchtfoto+1944+van+de +Widerstandsnest+66+H+M+%0D%0A+In+het+Plan +Widerstandsnest+66+H+M+-