RAF luchtfoto 11 april 1945. Tankgracht ter hoogte van Hargen

Bron: Wageningen UR Library Special Collections


Stützpunkt XXIb H L – Heeresküstenbatterie ‘Petten’

Widerstandsnest 33a L – Elektra Petten (Sonne 5)

Versperringen

RAF luchtfoto's 11 april 1945. Tankgracht achter Hondsbossche Zeewering

+St%26%23252%3Btzpunkt+XXIb+H+L+%26%238211%3B +Widerstandsnest+33a+L+%26%238211%3B+Elektra +Versperringen+ +RAF+luchtfoto%27s+11+april+1945.